Säkrare vägtrafik och lättare att cykla

Säkrare vägtrafik och lättare att cykla2018-09-05T18:30:39+00:00

Helén Axelsson tar upp behovet av hållbarare planer i Salem för sjöar, natur och miljö. Se mer här >>

Alltför många trafiklösningar i vår kommun är ogenomtänkta. Det skapar brister i säkerheten. Men påverkar också hela kommunen miljöplan. Miljön är så viktig och mer cyklande samt bättre bussförbindelser kan vara en del av lösningen. 

Rönninge centrum byggs nu ut och kommer att vara hela kommunens resecenter. Härifrån går såväl tåg som buss. Den absoluta majoriteten av kommunens sysselsatta innevånare pendlar till arbetsplatser utan-

för vår kommun. Enligt trafikflödesmätningar 2013 är det uppenbart att ett stort antal pendlare tar sig till tåg och buss vid Rönninge centrum med bil. Att förse dessa med parkering har visat sig dyrt. Samtidigt har en stor del av de föreslagna nya gång-och cykelvägarna i översiktsplan 2005-2015 ännu ej byggts. 

För att möjliggöra ett säkert och enkelt resande via Rönninge centrum utan bil måste vi sätta upp tydliga mål. Rönningepartiet har därför ett flertal förslag på mål, men även konkreta förslag för att underlätta cyklande redan nu. Vi utvecklar de förslagen här >> 

Klokare vägval för trafiken 

Hagaporten är tunneln under järnvägen på Haga-vägen. Idag trafikeras den av ett stort antal bilar som använder infartsparkeringarna vid Garnuddsvägen. Samtidigt använder både gående och cyklister tunneln för att ta sig bl.a. till Garnudden, tennishallen och Salarp. Tunneln är trång och mörk och både bilar, gående och cyklister delar på samma utrymme. 

Hagaporten upplevs av många som farlig idag. Här föreslår vi att en trafiksäkerlösning för såväl bilister, cyklister och gående tas fram och att säkerheten för gående prioriteras. 

Från Söderby till Rönninge 

Vi driver frågan om att bygga en gång- och cykelvägsbro över järnvägen vid Mölle för att lättare ta sig från Söderby till Rönninge. En sådan bro skulle också öka möjligheten för gående och cyklister från Söderbyområdet att ta sig till Möllebadet med tillhörande motionsspår och utegym samt till tennishallen. 

Motioner i olika trafikfrågor 

Under senaste valperioden har Rönningepartiet lagt flera motioner för säkrare och miljöförbättrande trafiklösningar: 

  • Göra huvudvägar till huvudleder så det blir tydligare när högerregeln ska gälla. 
  • Ha konsekvent 40 km/tim som hastighetsgräns i samtliga tätbebyggda delar av kommunen, inte bara i Rönninge kommundel. 
  • Gång- och cykelbro över järnvägen vid Mölle. 

I våra 20 valfilmer tar vi i två filmer särskilt upp trafik och miljö:

Jonas Nienhüysen tar i valfråga 11 upp behov av bättre trafiklösningar. Se filmen här >>

Helén Axelsson tar i valfråga 18 upp behoven av bättre miljöplan. Se filmen här >>