För varje kommundel

För varje kommundel2017-01-28T13:50:40+00:00

Varje del av Salems kommun har unika värden och karaktärer, var och en lever på olika sätt upp till det generella om att vi är en särskilt trevlig småstad inom Storstockholm. Salemstaden, Söderby, Rönninge och landsbygdsområdena bör förstärkas med känsla, både för vår trivsel men också för vår profil och vårt varumärkes skull.

För varje kommundels värden och karaktär

Varje del av vår kommun har unika värden och karaktärer. Var och en stärker på olika sätt det som är helheten Salem – en ovanligt trevlig småstadskommun nära Stockholm.

Salemstaden är med sina villor, kedjehus, radhus och flerfamiljshus ett ovanligt lyckat exempel på vad miljonprogrammet under 1960-talet skapade. Här finns plats för barnlek, motion och samvaro. Cykel- och gångbanor är integrerade på ett smart sätt. Biltrafiken är i det närmaste helt separerad. Vi kan vara stolta över denna fina kommundel.

Salemstaden

Som ditt lokalparti kan vi se flera saker som är viktiga för kommundelen Salemstaden:

  • De andra partierna beslutade om 250 nya lägenheter, utan att först försöka ha någon som helst dialog med de boende. Vi är för nya bostäder, men då på Salems invånares villkor. För oss är det viktigt att din röst blir hörd.
  • Kommunen har klantat sig i hanteringen av den s.k. annekteringen av tomtmark. Det hade varit bättre för kommunen att vara påläst i frågan först och sedan att samtala med folk och lyssna ordentligt.
  • Vi ska lyfta skolorna i Salemstaden till samma nivå som i hela kommunen.
  • Nya Salems Centrum ska utvecklas med öppenhet och med dialog med invånarna.

Söderby

Söderby har skapats med en lovvärd och genomtänkt gestaltning som grund. Man har lyckats utveckla en egen, modern profil som har lånat sin karaktär av den gamla sjukhusmiljön. Här finns tillgänglighet, trivsel och skönhet.

Som ditt lokalparti kan vi se flera saker som är viktiga för kommundelen Söderby. Några exempel:

  • Söderby har en uttalat egen karaktär. Principerna för bygglov för att behålla denna måste tas på allvar.
  • Det körs ofta fort på vägarna inom Söderby och det finns för få parkeringsplatser. Vi tycker trafikmiljön ska ses över ordentligt, inte minst med tanke på framforcerade och mycket tveksamma miljonbygget av nya särskilda boendet för äldre, SÄBO.
  • Vi tycker att biltvätten borde ha hamnat på den norra sidan av Skyttorpsvägen i det område som avsatts till industrimark. Nu ligger den som portal till ett bostadsområde.

Rönninge

Rönninge är det ursprungliga stationssamhället med villor från förra sekelskiftet. Den snickarglädje och trähuskänsla som finns här attraherar många familjer hit istället för till andra orter i Storstockholm. Även denna karaktär ska förstärkas när samhället utvecklas med bostäder och nytt centrum, samtidigt som en hel del kan förbättras när det gäller gång-, cykel- och busstrafiken.

Som ditt lokalparti kan vi se flera saker som är viktiga för kommundelen Rönninge. Några exempel:

  • Det finns fortfarande hopp för Rönninge Centrum, med din rösts hjälp kommer vi se över hela denna detaljplan från grunden.
  • Vi vill skapa rättvisa gatukostnader för alla befintliga fastigheter i alla de områden där exploatering ska ske genom att låta de nya byggrätter som får intäkter av exploateringen också betalar kostnaderna, tillsammans med hela skattekollektivet.
  • Satsning på gång- och cykelvägar.

Utöver dessa tre kommundelar har Salems kommun även väldigt fina glesbygdsområden där många möjligheter återstår att utveckla för rekreation, fritid och även bebyggelse.

Varje del av kommunen är naturligtvis viktigt för oss som bor här och trivs. Men det handlar också om viktiga värden för kommunens profil och varumärke, hur människor utifrån upplever vår kommun. Att det är attraktivt att flytta hit, att våra ekonomiska värden som fastigheter och företagande utvecklas och att vi alla får en bättre miljö att bo, arbeta och leva i.