Rönningepartiets svar på Översiktsplan 2030

Rönningepartiets svar på Översiktsplan 2030

Av |2017-07-28T22:39:34+00:0028 juli, 2017|Bloggar|

 

Vi har tagit del av Översiktsplan 2030 och presentationen på informationsmötet den 16 maj 2017. I detta mail beskriver vi kort vår kommentar.

– Det finns en utförlig beskrivning av fakta, tendenser och påverkande faktorer i översiktsplanen. Det är bra. Men när det gäller planerade utvecklingen av vår kommun visar det sig att det är först och främst en plan för bostadsbyggande. Det fattas en hel del för att kunna kalla den här en översiktsplan: tänkta utvecklingen av infrastruktur, transportsystem, grönområde, serviceanläggningar osv.

– En översiktsplan ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön: det är ett verktyg för att sätta enskilda beslut om den fysiska miljön i ett större perspektiv. Bir det en bra del i en bra helhet, också på lång sikt? Därtill behövs det riktlinjer som ska styra allt jobb med detaljplaner, som kan vara ett stöd för tjänstemän och politiker i kommande beslut och som ger vägledning för byggherrar och invånare.

– En översiktsplan gör därför klart vilka val vi gör för vår kommun: vilka minimum och maximum i befolkningstillväxt vi vill ha, hur mycket mer belastning vi kan acceptera på våra vägar, var gränserna går när det gäller att ta grönområde i anspråk osv. Val som vi ser som nödvändiga för att behålla livskvaliteten i vår kommun. Ett exempel av var vi saknar dessa val: På informationsmöte fick vi veta att trafikbelastning med alla byggplaner skulle öka enormt mycket på centrala vägar (Dånviksvägen 76%, Rönningevägen 68% och Skyttorpsvägen väster 70%). Vill vi som bor i kommunen verkligen ha det så? Om all byggande av bostäder skulle ha detta (och mer negativa effekter) som konsekvens, ska vi bara acceptera det? Naturligtvis inte.

Vi i Rönningepartiet tycker att allt förslagna byggande som skulle öka kommunens befolkning med ± 4500 – 5000 personer är för mycket. Låt oss slå fast: Det är positivt med bostadsbyggande. Vi som bor här blir fler, många ska få plats i Stockholmsregionen och flera vill flytta till vår kommun. Men vi vill utveckla Salems kommun med stor omtanke och helhetsperspektiv, med behållning av livskvaliteten och utifrån våra egna lokala förutsättningar och villkor.

Vi har, för att mer konkret visa vad vi menar med helhetsperspektiv, lagt fram förslag på grundläggande riktlinjer/designprinciper som skulle kunna styra allt nytt byggande och övrigt planarbete.

Kortfattat kan vi säga att för att vi ska ställa oss bakom en långsiktig översiktsplan ska den leva upp till följande:
•• Bygg så vi har kvar gröna strövområden nära bostadsområden.
•• Bygg bostäder först när vi har löst med gång- och cykelbanor, separerade från biltrafik.
•• Bygg med parkeringsplatser som är separerade från gator.
•• Bygg så att vi kan bibehålla den fina karaktär som våra fem olika kommundelar har.
•• Boende i Salem arbetar oftast utanför kommunen, därför måste pendeltrafiken med anslutande parkeringar och busstrafik vara anpassat för befolkningsökningen.
•• Planera byggandet så att luft- och vattenkvalitet är på en god nivå i kommunen.
•• Vår byggda miljö ska vara i mänsklig skala.

NB: Dessa riktlinjer/designprinciper för hur planarbetet borde fungera i vår kommun finns att läsa i sin helhet på vår hemsida,

För Rönningepartiet

Maria Trap, ordförande