Investeringar 2017 och framåt

Investeringar 2017 och framåt

Av |2016-11-18T15:05:59+00:009 juni, 2016|Vår politik|

I de ekonomiska ramar för 2017-2019, som nu läggs fram av den politiska majoriteten, finns stora investeringar. Rönningepartiet har en lite annan syn på investeringarna de närmaste åren. Vi har också en annan prioriteringsordning än vad moderaterna, liberalerna, centern och kristdemokraterna har.

Värdefull mark

Salem kommer under en period nu att behöva ytterligare lokaler för att täcka behoven som uppstår vid nyproduktion av bostäder i Salem och Rönninge. Detta beror på flera saker. Dels på inflyttning av barnfamiljer och flyktingar, dels på planeringsmissar från kommunledningen. Detta uppmärksammas nu av kommunstyrelsen som ger den nytillträdda kommundirektören i uppdrag att genomföra en utredning av lokalisering mm av ny förskole- och skolkapacitet.

Vi i Rönningepartiet tror att vi måste hitta vägar att bygga flexibla byggnader som övertid kan ha olika funktioner, utan alltför kostsamma ombyggnader. Detta kan gälla flexibla undervisningslokaler som kan nyttjas både för språkundervisning och efter ombyggnad som förskola.

Vi får ofta höra att det finns lite mark tillgänglig för byggnation i kommunen då Stockholm vatten äger stora markområden i kommunen. Den mark som finns och i synnerlighet mark som kommunen själv äger är därför ytterst värdefull. Att bygga flerbostadshus i centrumnära lägen där bostäder och lokaler samsas i samma byggnad är därför önskvärt. I kommunen planeras just nu byggnation i Södra Hallsta utmed vägen från bensinmacken ner mot Rönninge centrum. Här är som vi ser det ett bra läge för att bygga på detta sätt. Skollokaler kan byggas i bottenvåningen på flerbostadshus i det nya bostadsområdet Södra Hallsta. Detta minskar kommunens investeringar i skolbyggnader avsevärt under perioden. Kommunen blir med skolverksamheten hyresgäst hos den nya fastighetsägaren. Lokalerna kan sedan användas till annat om de inte behövs längre fram, som förskola eller skola.

Detsamma kan vara en lösning som bör prövas när det nu planeras för en grundskola i Salems centrum.  Att på ett smart sätt integrera lokalbehovet för utbildning i planeringen av nya bostadsområden tror vi är av stor vikt. Som vi ser det behöver flerfamiljshus, förskolor och grundskolor ha mycket utrymme för lek, umgänge och sport. De flesta parker, lekparker och sportanläggningar står outnyttjade under dagtid i bostadsområden.

Gång- och cykelvägar

Vi i Rönningepartiet prioriterar utbyggnadstakten av gång- och cykelvägar. Vi  blir fler och fler i kommunen, prognosen är att vi kommer att vara minst 16 750 innevånare 2020. Under perioden 2016 – 2020 skall 570 bostäder byggas enligt kommunens bostadsförsörjningsprogram.  Då det inte i någon utsträckning planeras för nya arbetsplatser inom kommunen kommer de flesta av de nya innevånarna pendla till sina arbeten. Många kommer att pendla med bil och eller direktbuss till Stockholm. Det stora flertalet kommer att använda pendeltåget från Tumba eller från Rönninge. Rönninge centrum kommer, enligt Salems kommun, vara hela kommunens resecenter.  Det är därför av största vikt att kunna ta sig till Rönninge centrum utan bil. En lösning är att prioritera utbyggnaden av gång- och cykelvägar.  Vi i Rönningepartiet tror att en annan lösning kan vara en bro över järnvägen vid Mosshagestigen och Möllevägen. Det skulle underlätta för gående och cyklister att ta sig till Rönninge centrum från Söderby-området.  Detta skulle också göra det lättare för boende i Söderby och Mosshagen att på ett snabbt och säkert sätt ta sig till Möllebadet och Garnuddens friluftsområde.

Multianläggning som del av utbyggnaden av Salems centrum

Salems centrum är kommunens huvudcentrum. Här ska centrala kommunala tjänster vara lättillgängliga. Centrumet är en stor arbetsplats med sina butiker, kontor, vårdinrättningar, skolor mm. Salems centrum är också ett nav för kultur, idrott och handel. Här ligger biblioteket, biografen och även kommunens simhall med tillhörande gym och sporthall. I centrumet finns apotek, matvarubutiker, caféer och annan service. Här möts människor för att handla, sporta och uppleva kultur. Centrumet nås lätt genom ett bra nät av gång- och cykelvägar men även med buss från övriga delar av kommunen.

När kommunen planerar för ett nytt Salems centrum med fler bostäder måste vi väga in allt detta i centrumutformningen. Vi måste ha med busstorg, cykeltorg, gångstråk, bilparkeringar, grönytor och service samt handel i vår målbild. Därför måste hela området kring Salems centrum inkluderas i målbilden. Detta innebär att även Murgrönan med bibliotek och biograf samt hela Säbyskolan med sporthall och badhus måste ingå i detaljplanen för nya Salems centrum. Salems kommun kommer i framtiden ha ett stort behov av flexibla lokaler för kultur, idrott och medborgardeltagande så som studieverksamhet och dylikt.

Salems kommun har behov av aktivitetslokaler för studiecirklar och möten men också för kulturevenemang och sport. Samtidigt finns ett stort behov av att renovera Säby simhall och även behov av modernisering av vårt bibliotek i Murgrönan. Lösningen på många av behoven kan mötas med en flexibel multianläggning där innebandy kan spelas på elitnivå samtidigt som studiecirklar bedrivs av pensionärsföreningen. Det går att kombinera sport, kultur och studieverksamhet i multianläggningar. Det finns många exempel på anläggningar av detta slag.  Multianläggningen kan vara öppen från tidig morgon till kväll genom samordningen av alla aktiviteter. En gemensam reception kan serva alla aktiviteter i anläggningen. Den kan innehålla såväl bibliotek, simhall, sporthall, café och ungdomsgård. Många av lokalerna kan vara flexibla så att exempelvis sporthallen kan ställas om till kommunfullmäktigesal eller till teater. Mindre rum kan användas både som exempelvis danssal, språkundervisning och/eller mötesrum. Självklar placering är i Salems centrum, speciellt nu som hela området planeras för fler bostäder. Den nya anläggningen ersätter både Säby simhall och sporthall samt Murgrönan med bibliotek. Detta bör även frigöra mer mark för bostadsbyggande.

 

Investeringar 2017 – 2019
Ändringar
Investeringar Prio 1 (tkr) Ansvar Kort beskrivning Totalt 2017 – 2019    Plan 2017    Plan 2018    Plan 2019 Plan efter 2019
Förskolleverksamhet Hallsta * BoU Ny förskola Hallsta -20 000 -20 000
Grundskola Salemdelen ** BoU Permanent lösning alt 1 -68 000 -2 000 -6 000 -60 000 -12 000
Tillägg
Investeringar Prio 2 (tkr) Ansvar Kort beskrivning Totalt 2017 – 2019    Plan 2017    Plan 2018    Plan 2019 Plan efter 2019
Gång- och cykelbro vid Mölle MSB Mosshagen – Möllebadet 6 000 600 5400
Häst på Ersboda som del av 4H gård MSB Se vår motion 500 500
Ändrad prioritering
från prio 2 till prio 1 Ansvar Kort beskrivning Totalt 2017 – 2019    Plan 2017    Plan 2018    Plan 2019 Plan efter 2019
Gång- och cykelvägar MSB GC-vägar enligt plan 7 500 2 500 2 500 2 500 10 000
Effekter på beslutade investeringar 2015 Ansvar Kort beskrivning Totalt 2017 – 2019    Plan 2017    Plan 2018    Plan 2019 Plan efter 2019
Säby Simhall*** MSB Renovering av grund -13 500 -13 500
* Förskola hyrs i nya byggnader som uppförs i samband med byggnation i  Hallsta
** Grundskola hyrs  i nya byggnader som uppförs i samband med byggnation Salems C
*** Renoveringen får anstå till beslut om Multianläggning och byggnation Salems C är klart.