Om Salems framtid

Om Salems framtid

Av |2017-02-03T23:56:52+00:0021 april, 2016|Vår politik|

Sista datum för medborgarna att inkomma med synpunkter om nya översiktsplanen var 31 mars. De flesta frågorna handlar bara om byggande av bostäder. Det fanns utrymme att komma med egna åsikter. Som kommunikationer, fritid & idrott, grönområden, handel och arbetsplatser.

http://www.salem.se/bygga-bo–miljo/kommunens-planarbete/oversiktsplanering/ny-oversiktsplan/

Så här tycker Rönningepartiet om översiktsplanen.

Vi ska bevara, förbättra och underhålla den unika karaktären av bostäder och arbetsplatser i Salems kommun för kommande generationer.

Utformningsprinciper i planerna:

Ett antal principer behövs för att styra den långsiktiga planeringen och utvecklingen i Salems Kommun för att uppfylla ovanstående syfte.

1) Se till de unika värden och särarter vi har i kommunen, se till att bevara och förbättra den historiska karaktären av de olika miljöerna som finns. I första hand lyfter vi fram fem olika miljöer med egna karaktärer:

a) Rönninge

Rönninge är det ursprungliga stationssamhället med villor från förra sekelskiftet. Den snickarglädje och trähuskänsla som finns här attraherar många familjer hit istället för till andra orter i Storstockholm. Denna karaktär ska bevaras och förstärkas när samhället utvecklas och moderniseras med nya planområden.

b) Salem

Salemstaden är med sina villor, kedjehus, radhus och flerfamiljshus ett ovanligt lyckat exempel på vad miljonprogrammet under 1960-talet skapade. Här finns plats för barnlek, motion och samvaro. Cykel- och gångbanor är integrerade på ett smart sätt. Biltrafiken är i det närmaste helt separerad. Vi kan vara mer stolta än vi är över denna fina kommundel och fortsätta utveckla nya områden som behåller och förstärker denna karaktär.

c) Söderby

Söderby har skapats med en genomtänkt gestaltning som grund. Man har lyckats utveckla en egen, modern profil som har lånat sin karaktär av den gamla sjukhusmiljön. Här finns tillgänglighet, trivsel och skönhet. Vid utvecklingen av nya planområden i Söderby bör vi fortsätta arbeta efter de uppdragna riktlinjer som finns här.

d) Vattentäktskyddad landsbygd

Största delen av Salems kommun är en vattenskyddstäkt för Bornsjön där Stockholm Vatten äger marken. Det betyder att i större delen av kommunen kan vi inte etablera några nya byggområden. Detta stora skyddsområde gör istället att vi har en unik natur och ett kulturområde som kan tjäna som ströv- och rekreationsområde för hela kommunen, och för hela Stockholmsregionen. Här finns gott om plats och många minnesmärken att uppleva i en nära, skön natur.

e) Övriga landsbygdsområden

Utanför vattenskyddsområdet har Salems kommun områden som kan utvecklas. Närmast Mälaren finns ett större, attraktivt område som skulle kunna utvecklas till en nytt större exploateringsområde. Under förutsättning att vi utvecklar enligt de naturliga förutsättningarna som finns här, med den karaktär av sjönära natur med jordbruk, skog och klippor och skapar ett bebyggt samhälle kan vi här ge plats för ett utmärkt boende och liv för många människor.

2) Separation av trafik och människor.

 1. a) Där det är möjligt skapa separata gångbanor och cykelvägar genom hela kommunen.
 2. b) I möjligaste mån etablera gräs/plantering som buffertremsan mellan vägen och gångbanor där de är bredvid varandra.

3) Separation av parkering och trafik.

 1. a) Skapa parkeringsplatser separat från gator när det är möjligt som allmän regel, särskilt i kommersiella områden.

4) Håll människor nära naturen/naturlig miljö.

 1. a) Bevarande av naturmiljön längs gångbanor och vägar. Naturområden, träd och naturliga planteringar bör finnas som buffert mellan byggd miljö och gångvägar/cykelvägar /vägar där det är möjligt, särskilt vid större byggnader med flera våningar.
 2. b) Tillhandahålla offentliga gångbanor längs sjöar och genom naturområden, utformade och underhållna för att vara säkra och tillgängliga för alla människor, cyklar och barnvagnar samt med hänsyn till den naturliga miljön.
 3. c) Maximera den ”vilda” karaktär av naturen i hela kommunen genom att minimera gallring eller andra onödiga ingrepp i skogar, längs vägar och stigar, längs sjöar och vattendrag, etc.
 4. d) Balansera ”vilda” område med planteringar och blommor utformade och underhållna för skönhet, användbarhet och lågt underhåll.
 5. e) Tillhandahålla återkommande öppna/gräsytor längs gångvägar och cykelvägar med bänk och barnvänliga faciliteter och lekplatser var möjligt, för att göra sådana områden attraktiva för att tillbringa tid i.

5) Bevara luftkvaliteten i hela kommunen.

Rönninge var förr känt för sin goda luft, det var en av anledningarna till att Söderbysjukhus byggdes här med sina flera våningar av balkonger där människor kunde ”ta in luften”.

 1. a) Uppmuntra användning av cyklar och kollektivtrafik genom ett utformat nät som alternativ till bilen.
 2. b) Praktiska och effektiva trafikflöden och parkering för kommersiella, buss och tågplatser (anläggningar) för att minimera behovet av att ”köra runt” vilket bidrar till lägre koldioxidutsläpp I kommunen.

6) Bevara vattenkvaliteten inom kommunen.

 1. a) Adekvat hantering och behandling av allt dagvatten.
 2. b) Ingen offentlig eller privat exploatering direkt längs stränderna.
 3. c) Naturbuffert längs alla stränder för att underlätta att sakta ner och filtrera dagvattenavrinning.

7) Mänsklig skala av vår byggda miljö.

Bevara kommunens grundläggande karaktär med övervägande 1-2,5 plans villa och radhus utspridda genom, och i nära kontakt med naturen.

 1. a) Håll en lämplig balans mellan höga lägenhetsbyggnader i förhållande till 1-2,5 plans villa och radhus. (Bestäm denna balans i dag och sätt ett förhållande som fungerar som baslinje.)
 2. b) Med tanke på storleken på kommunen, fastställ en maximal täthet av bostäder per kvm.
 3. c) Högre hus med bostäder och/eller affärer ska inte vara högre än 4,5 våningar.
 4. d) Ju högre byggnaden är, ju längre distans ska den hålla från vägbanor och allmän synlighet.

Slutsats

Ovanstående riktlinjer bör tjäna som en stadig ram för styrning av planering och utveckling av Salems kommun på längre sikt – att bidra till kontinuitet i detta arbete, oavsett politiska och/eller personalförändringar. Riktlinjerna är ett verktyg för att skydda, bevara och förbättra den unika karaktären av kommunen och dess olika områden/komponenter. De gör också klart för olika myndigheter om hur invånarna i denna kommun vill att utvecklingen ska ske för att ge ett hälsosamt familjeliv, arbete och rekreationsmiljö på ett nära och bekvämt avstånd till Stockholm.