Bostäder i Salem Centrum

Bostäder i Salem Centrum

Av |2017-01-25T15:06:20+00:005 mars, 2016|Vår politik|

Salems kommun står i begrepp att skicka ut inbjudan till byggare för exploateringen av Salem Centrum med närområden. Planerna är att bygga ca 400 nya bostäder. Vi tycker verkligen det är bra om vi kan bygga flera bostäder i anslutning till centrum. Men innan vi gör det måste vi se till helheten.

Salems centrum är kommunens huvudcentrum. Här ska centrala kommunala tjänster vara lättillgängliga. Centrumet är en stor arbetsplats med sina butiker, kontor, vårdinrättningar, skolor mm. Salems centrum är också ett nav för kultur, idrott och handel. Här ligger biblioteket, biografen och även kommunens simhall med tillhörande gym och sporthall. I centrumet finns apotek, matvarubutiker, caféer och annan service. Här möts människor för att handla, sporta och uppleva kultur. Centrumet nås lätt genom ett bra nät av gång och cykelvägar men även med buss från övriga delar av kommunen. Nu när vi planerar för ett nytt Salems centrum med fler bostäder måste vi väga in detta i målbilden för centrumutformningen. Vi måste ha med busstorg, cykel torg, gångstråk, bilparkeringar, grönytor och service samt handel i vår målbild. Därför måste som jag ser det hela området kring Salems centrum inkluderas i målbilden. Detta innebär att även Murgrönan med bibliotek och biograf samt hela Säbyskolan med sporthall och badhus måste ingå i detaljplanen för nya Salems centrum.

Salems kommun kommer i framtiden ha ett stort behov av flexibla lokaler för kultur, idrott och medborgardeltagande så som studieverksamhet och dylikt. Vi har nu möjlighet att ta ett helhetsgrepp på detta innan byggare handlas upp. Transporter, tillgänglighet samhällstjänster och service måste också vara del av denna kravspecifikation. Det är därför viktigt att Salems kommuns kravspecifikation utformas på ett sådant sätt att den blir en kravspecifikation för ”Ett nytt kommuncentrum för hela Salem, med service, handel och bostäder” och inte bara en kravspecifikation ”Nya bostäder till Salems centrum”. Detta måste göras innan en kravspecifikation skickas ut till exploatörer så som en inbjudan.