Paviljonger och baracker

Paviljonger och baracker

Av |2017-01-25T15:24:06+00:0016 februari, 2016|Bloggar|

Att klara av utmaningarna gällande lokaler i främst skolan men också när det gäller boende för flyktingar och andra med begränsade ekonomiska resurser genom tillfälliga paviljonger, kan inte vara det enda alternativet. Det uppkomna läget med lokalbrist i skolan samtidigt som kraven på Salems kommun,  från regering och riksdag ökar avseende flyktingmottagande är oroande.  Salem kommer under en lång tid behöva lokaler för svensk undervisning för flyktingar samtidigt som kommunen kommer behöva ytterligare lokaler för att täcka behoven som uppstår vid nyproduktion av bostäder i Salem och Rönninge. Nedan kommer jag kort att beskriva läget i kommunen gällande lokal behov för så väl undervisning som för bostäder för flyktingar och andra med begränsade ekonomiska resurser.

Behov av lokaler för utbildning och barnomsorg 2016 – 2020.

2016/17; förskola med 4-5 avdelningar som ersättning för Skyttorpsskolan, 2 klassrum i Rönninge skola i paviljonger (redan beslutade), 2 klassrum Salemskolan, 3 grupprum Salemskolan, 1 samtalsrum, 7 tjänsterum och grupprum till Växthusets verksamhet, 2-4 klassrum Språkintroduktion, 2 samtalsrum Språkintroduktion, arbetsplatser för lärare Språkintroduktion.

2017/18; ytterligare 2 klassrum Rönninge skola, arbetsplatser Rönninge skola, eventuell utökning av specialsalar och gemensamhetsytor Rönninge skola, 1 klassrum i kommundelen Salem, arbetsplatser för lärare samt eventuell utökning av specialsalar och gemensamhetsytor i kommundelen Salem, ytterligare 5 klassrum Språkintroduktion, 2 samtalsrum Språkintroduktion, arbetsplatser för lärare Språkintroduktion, gemensamhetsytor Språkintroduktion.

2018/19; ytterligare 2 klassrum i kommundelen Salem, arbetsplatser samt eventuell utökning av specialsalar och gemensamhetsytor i kommundelen Salem, 5 klassrum Språkintroduktion, arbetsplatser för lärare Språkintroduktion, gemensamhetsytor Språkintroduktion.

2019/20; ytterligare 2 klassrum Rönninge skola, arbetsplatser Rönninge skola, eventuell utökning av specialsalar och gemensamhetsytor Rönninge skola, ytterligare 2 klassrum i kommundelen Salem, arbetsplatser samt eventuell utökning av specialsalar och gemensamhetsytor i kommundelen Salem, 5 klassrum Språkintroduktion, arbetsplatser för lärare Språkintroduktion, gemensamhetsytor Språkintroduktion.

Tillfälliga bostäder för flyktingar

Under 2016 kommer Salems kommun liksom andra kommuner i Sverige att ta ansvar för fler flyktingar än under 2015. Länsstyrelsen har meddelat att Salem under 2016 ska ta emot 56 vuxna flyktingar och flyktingbarn med familjer. Utöver dessa personer kommer ett antal nya ensamkommande flyktingbarn. Under 2015 kom 72 ensamkommande flyktingbarn till Salems kommun.  För att kunna ta emot de flyktingar som anvisas till Salems kommun behöver vi uppföra två nya paviljonger för boende. En paviljong för flyktingfamiljer och vuxna flyktingar och en för ensamkommande flyktingbarn. Det går inte att utesluta att detta kanske inte kommer att räcka.

Bostäder sociala behov

Det har varit svårt under en länge tid med kontrakt för socialt utsatta hos de privata fastighetsägarna i kommunen. Därför har Salems kommun köpt ett antal bostadsrätter för detta syfte. Under perioden 2015/17 kommer ytterligare 4 stycken inköpas för ca en och en halv miljon kronor vardera. Det finns inget som tyder på att behovet av bostäder av denna karaktär kommer att minska.

Äldreboende

Det nu färdigställda särskilda boendet i Söderby kommer nu under en tid till största del vara uthyrt till vår grannkommun Botkyrka. Under en tid kommer det att finnas överkapacitet på detta område i kommunen. Övertid kommer dock troligtvis behoven vara större än tillgången på platser.

Det är uppenbart att vi utöver paviljonger eller som vissa vill kalla dem baracker måste hitta andra lösningar. Jag tror att vi måste hitta vägar att bygga flexibla byggnader som övertid kan ha olika funktioner, utan allt för kostsamma ombyggnader. Detta kan gälla flexibla undervisningslokaler som kan nyttjas både för språkundervisning och efter ombyggnad som förskola. Jag tror att om vi vågar tänka nytt så kan vi bygga byggnader som fungerar som tillfälliga bostäder för flyktingar och andra med begränsade ekonomiska resurser under en tid för att sedan utan större kostnader byggas om till äldreboenden.

Hur gör man nu detta på bästa sätt?

Alla kommunens fastigheter behöver förvaltas på ett professionellt sätt. Om kommunen nu än mer även kommer att projektera, bygga och förvalta boenden och bostäder behöver Salems kommun en effektiv organisation för detta. Att i den situation som Salems kommun nu befinner sig i, helt utesluta bildandet av ett kommunalt bostadsbolag som en dellösning är i min uppfattning, oklokt. Kanske en bolagisering av vissa delar av kommunens verksamhet vore en fördel. Ett kommunalt bostadsbolag har som syfte att främja bostadsförsörjningen i kommunen och skall drivas enligt affärsmässiga principer med avkastningskrav. Ett flertal kommuner driver allmännyttiga bostadsbolag som även förvaltar och sköter driften av dessa kommuners övriga fastighetsbestånd så som skolor och kontorsbyggnader. Att låta ideologiska låsningar styra oss i allt för stor omfattning är olyckligt. Låt oss därför utreda om bildandet av ett kommunalt fastighetsbolag är en framgångs väg för vår kommun i det uppkomna läget. Paviljonger eller baracker är inte lösningen på alla våra lokalbehov oavsett om de är akuta eller långsiktiga.