Höjd hastighet i Rönninge?

Höjd hastighet i Rönninge?

Av |2017-01-25T16:19:13+00:005 februari, 2016|Vår politik|

I sommar blir hela Rönninge 40-zon. Effekten av den s.k. 40-zonen i Rönninge är höjda hastighetsbegränsningar på bl.a. Tallsätravägen, Uttringe Hages väg, Dånviksvägen, Norgärdesvägen, Soldalsvägen, Fiskaruddsvägen och Karlskronaviksvägen. Samtidigt bör påpekas att många små kvartersgator där det på ett inkonsekvent sätt tidigare varit 50 km/tim får nu sänkt hastighet. Beslutet i Kommunstyrelsens tekniska utskott är att hastigheten nu blir 40 km i timmen överallt utom vid skolor och förskolor, där 30-zon bibehålls..

Att det behövdes en översyn av hastighetsbegränsningarna i kommunen som helhet har varit uppenbart för oss i Rönningepartiet en längre tid. Därför lade vi en motion om det i Kommunfullmäktige redan förra året. Då skrev vi en motion, undertecknad av Anders Klerkefors:

” En del innevånare har till mig uttryck att de uppfattar våra hastigheter på främst gator inom tätorten så som godtyckliga. Det vore därför bra med en översyn och upprättande av en ny hastighetspolicy. Beslutande organ för hastigheter på allmän väg är i Sverige Transportstyrelsen som tar fram riktlinjer. Länsstyrelsen eller kommunen beslutar om lokala lägre hastighetsbegränsningar och Trafikverket kan besluta om högre hastigheter än bashastigheterna. Bashastigheten i Sverige är 50 km/tim i tätorter, 70 utanför tätorterna, 110 på motorvägar. Inom tätort kan kommunerna besluta om hastigheter i spannet 30–60. Rekommenderad lägre hastighet kan användas lokalt där åtgärder genomförts som gör att det är lämpligt att köra saktare än den tillåtna. En hastighetspolicy bör utarbetas för att vara heltäckande och vägledande. Kombinationen av utformning av gator och reglering av hastigheten skall främja god trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet gatumiljön. Gående och cyklister bör vara prioriterade på grund av den stora risk de löper att ådra sig svåra eller livshotande skador vid en olycka med en bil. Policyn bör ta upp olika klasser på gator så som gångfartsgata, 30-gata, 50/30-gata, 50-gata och 70/50-gata.”

Om vår motion hade resulterat i en bred genomlysning skulle frågan ha diskuterats i så väl kommunstyrelse som i fullmäktige. Som det nu blev, gjorde förvaltningen en utredning utifrån direktiv från den politiska majoriteten i Kommunstyrelsens tekniska utskott.  Sedan fattades beslutet i Kommunstyrelsens tekniska utskott, av en ganska liten krets av förtroendevalda. Som ni säkert redan nu har förstått är Rönningepartiet inte representerat i Kommunstyrelsens tekniska utskott. Att på detta sätt fatta beslut i en mindre grupp, när man är fullt medveten om att det ligger förslag på bordet att behandla frågan i Kommunfullmäktige, är mycket olyckligt. Vi är övertygad om att vi hade fått ett mycket bättre beslut om flera kloka huvuden fått bidra innan beslutet fattades.