Därför behöver Salems nya översiktsplan designprinciper

Därför behöver Salems nya översiktsplan designprinciper

Av |2017-05-08T17:18:08+00:0014 januari, 2016|Vår politik|

Den nya översiktsplanen är ett väsentligt instrument för att bevara och förstärka den attraktiva karaktär som kännetecknar hela vår kommun och de unika egenskaperna hos de olika kommundelarna. Arbetet som nu har inletts med denna plan är därför mycket viktigt för oss och våra väljare.

Snart är det dags att anta en ny översiktsplan för Salems Kommun. Den ska vara klar under 2017 och gälla för perioden 2020-2030.Rönningepartiets vision har från början varit, och är fortfarande, att Salems kommun är en plats där vi alla vill växa upp, leva och bli gamla samt att demokrati, insyn och valfrihet är verklighet.

Med tanke på den attraktiva karaktär som kännetecknar hela vår kommun och de unika egenskaperna hos de olika kommundelarna, känns det mycket viktigt för Rönningepartiet att säkerställa att dessa är skyddade i en överskådlig framtid och att de kommer att förstärkas i den framtida utvecklingen av kommunen.

Designprinciper och en demokratisk process

Den nya översiktsplanen är ett väsentligt instrument i detta sammanhang och arbetet med denna plan är därför mycket viktigt för oss och våra väljare. Därför tänker Rönningepartiet jobba för en översiktsplan som är professionell och som håller.

 

Vi kan åstadkomma detta genom:

a) att vissa grundläggande designprinciper antas för att styra detta arbete på en allmän nivå på lång sikt, så fri som möjligt från politiska svängningar under åren;

b) en demokratisk process att skapa översiktsplanen som bygger på Salems kommuns egen vision och värdeord: samarbete, tillgänglighet, engagemang och nytänkande.

 

Vi har därför skapat detta dokument som beskriver sådana principer för utveckling av fysiska omgivningen i vår kommun. Sammanfattat så kort som möjligt kan man säga att de handlar om att se till de unika värden och särarter vi har i kommunen, samt att bevara och förbättra den historiska karaktären av de olika miljöerna som finns.

Förslag till designprinciper i den långsiktiga planläggningen

Den långsiktiga planläggningen ska styras av tydliga designprinciper – som kallas ”planeringsförutsättningar” på politiskt-/tjänstemannaspråk. Designprinciperna är specifika för vår kommun. Vi har formulerat sju principer (som förslag) på följande sätt:

Allmänt syfte:

Vi ska bevara, förbättra och underhålla den unika karaktären av naturlig omgivning, bostäder och övriga byggnader i Salems kommun för kommande generationer.

 

De sju designprinciperna:

1) Se till de unika värden och särarter vi har i kommunen och se till att bevara och förbättra den historiska karaktären av de olika miljöerna som finns.

I första hand lyfter vi fram fem olika miljöer med egna karaktärer:

a) Salem

Salemstaden är med sina villor, kedjehus, radhus och flerfamiljshus ett ovanligt lyckat exempel på vad miljonprogrammet under 1960-talet skapade. Här finns plats för barnlek, motion och samvaro. Cykel- och gångbanor är integrerade på ett smart sätt. Biltrafiken är i det närmaste helt separerad. Vi ska vara mycket stolta över denna fina kommundel och fortsätta utveckla nya områden som behåller och förstärker denna karaktär.

b) Rönninge

Rönninge är det ursprungliga stationssamhället med villor från förra sekelskiftet. Den snickarglädje och trähuskänsla som finns här attraherar många familjer hit istället för till andra orter i Storstockholm. Denna karaktär ska bevaras och förstärkas när samhället utvecklas och moderniseras med nya planområden.

c) Söderby

Söderby har skapats med en genomtänkt gestaltning som grund. Vi har här lyckats utveckla en egen, modern profil som har lånat sin karaktär av den gamla sjukhusmiljön. Här finns tillgänglighet, trivsel och skönhet. Vid utvecklingen av nya planområden i Söderby bör vi fortsätta arbeta efter de uppdragna riktlinjer som finns här.

d) Vattentäktsskyddad landsbygd

Största delen av Salems kommun är en vattenskyddstäkt för Bornsjön där Stockholm Vatten äger marken. Det betyder att i större delen av kommunen kan vi inte etablera några nya byggområden. Detta stora skyddsområde gör istället att vi har en unik natur och ett kulturområde som kan tjäna som ströv- och rekreationsområde för hela kommunen, och för hela Stockholmsregionen. Här finns gott om plats och många minnesmärken att uppleva i en nära, skön natur.

e) Övriga landsbygdsområden

Utanför vattenskyddsområdet har Salems kommun områden som kan utvecklas. Närmast Mälaren finns ett större, attraktivt område som skulle kunna utvecklas till ett nytt större exploateringsområde. Under förutsättning att vi utvecklar enligt de naturliga förutsättningarna som finns här, med den karaktär av sjönära natur med jordbruk, skog och klippor, och skapar ett bebyggt samhälle kan vi här ge plats för ett utmärkt boende och liv för många människor.

 

2) Separation av trafik och människor.

a) Där det är möjligt bör vi skapa separata gångbanor och cykelvägar genom hela kommunen.

b) I möjligaste mån etablera gräs/plantering som buffertremsan mellan vägen och gångbanor där de etableras bredvid varandra.

 

3) Separation av parkering och trafik.

a) Ha som allmän regel att skapa parkeringsplatser som är separerade från gator när det är möjligt, särskilt i kommersiella områden.

 

4) Håll människor nära naturen/naturlig miljö.

a) Bevara naturmiljön längs gångbanor och vägar. Naturområden, träd och naturliga planteringar bör finnas som buffert mellan byggd miljö och gångvägar/cykelvägar/vägar där det är möjligt, särskilt vid större byggnader med flera våningar.

b) Tillhandahålla offentliga gångbanor längs sjöar och genom naturområden, utformade och underhållna för att vara säkra och tillgängliga för alla människor, cyklar och barnvagnar samt med hänsyn till den naturliga miljön.

c) Maximera den ”vilda” karaktär av naturen i hela kommunen genom att minimera gallring eller andra onödiga ingrepp i skogar, längs vägar och stigar, längs sjöar och vattendrag, etc.

d) Balansera ”vilda” område med planteringar och blommor utformade och underhållna för skönhet, användbarhet och lågt underhåll.

e) Tillhandahålla återkommande öppna/gräsytor längs gångvägar och cykelvägar med bänk och barnvänliga faciliteter och lekplatser om möjligt, för att göra sådana områden attraktiva för att tillbringa tid i.

 

5) Bevara luftkvaliteten i hela kommunen.

Rönninge var förr känt för sin goda luft, det var en av anledningarna till att Söderby sjukhus byggdes här med sina flera våningar av balkonger där människor kunde ”ta in luften”.

a) Uppmuntra användning av cyklar och kollektivtrafik genom ett utformat nät som alternativ till bilen.

b) Praktiska och effektiva trafikflöden och parkering för kommersiella, buss och tågplatser (anläggningar) för att minimera behovet av att ”köra runt” vilket bidrar till lägre koldioxidutsläpp I kommunen.

 

6) Bevara vattenkvaliteten inom kommunen.

a) Adekvat hantering och behandling av allt dagvatten.

b) Ingen offentlig eller privat exploatering direkt längs stränderna.

c) Naturbuffert längs alla stränder för att underlätta att sakta ner och filtrera dagvattenavrinning.

 

7) Mänsklig skala av vår byggda miljö.

Bevara kommunens grundläggande karaktär med övervägande 1–2,5 plans villa och radhus utspridda genom, och i nära kontakt med naturen.

a) Håll en lämplig balans mellan höga lägenhetsbyggnader i förhållande till 1–2,5 plans villa och radhus. (Bestäm denna balans i dag och sätt ett förhållande som fungerar som baslinje.)

b) Med tanke på storleken på kommunen, fastställ en maximal täthet av bostäder per kvm.

c) Högre hus med bostäder och/eller affärer ska inte vara högre än 4,5 våningar.

d) Ju högre byggnaden är, ju längre distans ska den hålla från vägbanor och allmän synlighet.

Slutsats

Ovanstående designprinciper är Rönningepartiets förslag på de principer som bör tjäna som en stadig ram för styrningen av planeringen och utvecklingen av Salems kommun på längre sikt. De ska bidra till kontinuitet i detta utvecklingsarbete, oavsett politiska och/eller personalförändringar. De är ett verktyg för att skydda, bevara och förbättra vår kommuns unika karaktär och dess olika områden/komponenter. De kan också fungera som en tydlig indikation för olika myndigheter om hur invånarna i denna kommun vill att utvecklingen ska ske för att skapa en miljö för ett hälsosamt familjeliv, arbete och rekreation på ett nära och bekvämt avstånd till Stockholm.

Se bilder med korta presentationer av oss alla på valsedeln 2014 (PDF) >>