Överklagan detaljplan Rönninge Centrum

Överklagan detaljplan Rönninge Centrum

Av |2017-02-04T00:34:34+00:0020 mars, 2014|Vår politik|

Du som vill överklaga detaljplanen för Rönninge Centrum ska skicka in ditt yttrande senast 25 mars 2014. Här visar vi på en del av de punkter där Rönningepartiet anser att planprocessen genomförts på ett felaktigt sätt.

Överklagan detaljplan Rönninge Centrum

Du som vill överklaga detaljplanen för Rönninge Centrum ska skicka in ditt yttrande senast 25 mars 2014. Nedan visar vi på en del av de punkter där Rönningepartiet anser att planprocessen genomförts på ett felaktigt sätt.

Vi rekommenderar att om du vill överklaga flera punkter i detaljplanen så ska du sända in varje punkt som en enskild överklagan. Anledningen är att ett eventuellt litet formaliafel i din text annars gör att hela ditt överklagande ogillas. Bättre alltså att skicka in varje punkt för sig.

 

Här är några av de huvudpunkter Rönningepartiet avser att överklaga. Om du vill överklaga, så ska du självklart välja dina egna punkter:

  • Salems kommun har inte tagit tillräcklig hänsyn till utredning i bullerfrågan från järnvägen och trafik på Dånviksvägen. Vad gäller trafiken på järnvägen, har man informerat med fel antal tågrörelser. Det går enligt trafikverket åtta godståg per vardagsdygn, kommunen har skrivit sju.
  • Vad gäller trafikmätning av biltrafik på Dånviksvägen, direkt bredvid det planerade nya huset, har kommunen aldrig mätt på Dånviksvägen. De har bara gjort uppskattning och i underlaget hävdat att man gjort trafikmätning. När kommunen i juli 2013 försökte genomföra ny mätning så misslyckades den och har inte uppdaterats. Detta är vilseledande, felaktig information som direkt påverkar bulleranalyser och hur bostadshusen måste byggas.
  • Salems kommun har lämnat ut gravt vilseledande information under planprocessen. Kommunen har hävdats att parten Småa är ägare till marken inom detaljplanen, men det har framkommit sent i processen att ett KF-företag är ägare och att Småa har för avsikt att inhandla denna mark i senare skede.
  • Vi anser att kommunen har underlåtit att redovisa varje nytt beslutat steg i processen.
  • Vad gäller planens ekonomiska beräkningar anser vi att kommunen gör ett formellt fel att hänvisa i en detaljplan att de ekonomiska konsekvenserna ska lösas i en annan detaljplan. Ekonomin runt parkeringsplatslösningen är inte utredd. Ett stort antal parkeringsplatser tas bort i denna detaljplan, men kostnaderna för hur dessa parkeringsplatser ska ersättas saknas i denna plan. Genom att hänvisa att de kostnader hör till en kommande detaljplan är man både vilseledande i de ekonomiska beräkningarna och gör formella fel i den aktuella planutredningen.
  • Folkinitiativet för folkomröstning om Rönninge Centrum. Här har Kommunfullmäktige forcerat igenom beslutet, trots att det pågår en juridisk process om folkinitiativet för folkomröstning ska godkännas eller inte. Genom detta agerande åsidosätter detaljplaneprocessen att invänta den juridiska processen och följer därför inte på ett formellt acceptabelt sätt ett korrekt demokratiskt tillvägagångssätt.

 

Så här gör du med din överklagan (text från kommunens hemsida):

Märk din rubrik: Överklagande av detaljplan för Rönninge centrum, plan 81-64

 

Läs alla dokument här.

 

Överklagande

Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Stockholms län. Överklagandet ska dock sändas till Salems kommun, kanslienheten, 144 80 Rönninge, som vidarebefordrar det till Länsstyrelsen. Märk skrivelsen ”Överklagande Rönninge centrum”.

Överklagandet ska vara kommunen tillhanda inom tre veckor från den dag då anslag/bevis har satts upp på kommunens anslagstavla, alltså senast 2014-03-25.

Ange vilket beslut Ni överklagar genom att ange paragraf i protokollet eller planens beteckning. Ange också varför Ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring Ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som Ni anser stödjer er uppfattning. Underteckna skrivelsen samt texta namn, personnummer, postadress och telefonnummer. Om Ni anlitar ombud, kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.