124 skattemiljoner på spel i KF

124 skattemiljoner på spel i KF

Av |2017-01-28T13:20:54+00:0019 februari, 2014|Nyheter|

Förslaget om en nytt äldreboende SÄBO 2015 i Söderby, som kommunfullmäktige ska ta beslut om torsdag 20 feb, är t.o.m. en större skandal än att säga ja till planerna för Rönninge Centrum innan frågan om folkomröstning är avgjord. De styrande politikerna driver helt i onödan ner kommunens ekonomi i ett svart hål.

124 skattemiljoner i onödan – det kallar vi skandal

Det äldreboende (SÄBO 2015) som kommunfullmäktige ska ta beslut om torsdag 20 feb är t.o.m. en större skandal än att driva igenom projektet Rönninge Centrum innan frågan om folkomröstning är avgjord. De styrande politikerna driver helt i onödan ner kommunens ekonomi i ett svart hål.

Kostnaden för det planerade äldreboendet med 54 vårdplatser i Söderby är 124 miljoner kronor –  om kommunen väljer att köpa det av byggherren.

Kostnaden för kommunen att hyra vårdlokalen av byggherren blir enligt avtalsförslaget 7,253 miljoner kronor per år.

Kommunen säger sig i första hand vilja hyra och skriva ett 20-årigt avtal. Det skulle totalt kosta 145 miljoner kr + indexuppräkning.

Hyresavtalet ska tidigast kunna brytas efter 15 år, men det kostar då en halv årshyra att bryta.

När huset för äldreboende står klart ska ett privat vårdbolag upphandlas som ska sköta vårddriften av de 54 vårdplatserna. Det kostar idag knappt 1800 kr/plats/dag, oavsett om vården sköts av kommunen eller köps in av ett privat vårdföretag. Därmed tillkommer en vårdkostnad för de här platserna på ca 35 milj kr per år.

Detta projekt handlar alltså om mycket, mycket stora summor skattepengar. Självklart ska äldreomsorgen vara prioriterad i Salems kommun. Men när det handlar om så stora belopp måste vi noga överväga om det är den enda och bästa lösningen. Det för skattebetalarna trista resultatet blir att utöka en redan alltför hög belåning i kommunen med 124 miljoner, alternativt få en extra driftkostnad för SÄBO-lokalen på 7,3 milj/år.

Fråga 1, behövs SÄBO 2015. Det enkla svaret är nej. Absolut inte förrän tidigast 2020.

Kommunen driver omsorg i egen regi med 97 platser särskilt boende för äldre. Utöver det finns i kommunen redan en etablerad privat vårdaktör – Team Vårdpilen som bl.a. driver vårdboendet Rosstorp – med 66 vårdplatser. Behovet 2015 beräknas vara 20 platser utöver de som kommunen redan har i egen regi. Sedan kommer behovet av vårdplatser enligt prognosen öka md några platser per år.

Rönningepartiet ställde två enkla frågor till Kjell Stenudd, VD på Team Vårdpilen som sedan några år driver bl.a. Rosstorp.

Klarar Rosstorp att hantera kommunens behov enligt Salems Äldreomsorgsplan av särskilt boende för äldre?

– Ja, utan minsta tvekan fram till åtminstone 2020.

Har Salems kommun ställt den frågan till er?

– Nej. Jag är förvånad över det.

Rönningepartiet ställde även frågan till Anders Öttenius, miljö- och samhällsbyggnadschef på Salems kommun:

– Nej, vi har inte undersökt med Rosstorp i vilken utsträckning de klarar att fylla vårt framtida behov med särskilt boende.

Det är minst sagt märkligt. Men framförallt är det ett skandalöst hanterande med skattebetalarnas pengar. 124 miljoner kronor, eller ca 12 500 kronor per skattebetalare, läggs på ett äldreboende som inte behövs förrän om kanske 10 år.

Om detta SÄBO blir verklighet, så kommer Salems kommun enligt Äldreomsorgplanen stå med 34 vårdplatser i överskott 2015. Dessutom har Rosstorp 66 vårdplatser. Totalt kommer 100 platser behöva säljas till andra kommuner i länet. Det är viktigt att veta att betalningsansvar för dessa ”gäster” i kommunen kan överföras till Salem. Den länsöverenskommelse om kostnadsansvar för den kommun därifrån vårdbrukaren kommer, har i många fall kringgåtts och går inte att helt förlita sig på. Resultatet kan alltså bli att skattebetalarna dessutom får betala för många nya äldre invånare på dessa vårdplatser.

Vi i Rönningepartiet har satt oss in i förhållandena på Rosstorp lite extra eftersom det är en stor privat arbetsgivare i kommunen med 80-90 anställda, vars anställning faktiskt med dessa planer kan hamna i riskzonen. De genomförde för 3–4 år sedan en investering på 100 miljoner kronor, byggde ut från 40 till 66 vårdplatser. Dessutom köpte vårdföretaget Team Vårdpilen anläggningen Rosstorp av tidigare ägaren Pingstkyrkan och har helt ändrat inriktning på verksamheten. Jämfört med tidigare ägare vill man få till avtal med Salems kommun och erbjuda merparten av sina platser till äldre som redan bor i kommunen. Därför finns ingen anledning för kommunen att hänga upp sig på eventuell historik.

Rönningepartiet yrkar därför i fullmäktige på en återremiss av hela ärendet, så att frågan på allvar utreds om kommunen kan använda privata vårdföretag inom och utanför kommunen för att lösa de närmaste 6-10 årens behov av äldreomsorg.

Skandal nr 2 är det föreslagna avtalet med byggherren.

Ansvar ska ställas till rätt ansvarig. Det är kommunalrådet Lennart Kalderén som har drivit denna fråga och har tagit till alla tänkbara politiska medel för att driva på den extra snabbt. Man kan fråga sig varför.

Precis som i fallet Rönninge Centrum har kommunen (Kalderén) valt att sätta sig i samma båt som en byggherre redan från idéstadiet och har utvecklat projektet tillsammans med denne. I Rönninge C-fallet är det Småa. I SÄBO är det Senectus. I båda fallen har Kalderén en historia ihop med byggherrarna i tidigare genomförda byggprojekt. I båda fallen blir den ekonomiska uppgörelsen riktigt, riktigt dålig för Salems skattebetalare. Vi vill här poängtera att vi inte tror det handlar om någon form av lokal korruption. Snarare en missriktad smartness att försöka driva igenom ärendet fort, på ett sätt så man kan kringgå LOU (lagen om offentlig upphandling) och tro sig spara tid och pengar. Men tyvärr är det allt annat än smart.

I fallet SÄBO erbjuder alltså byggherren ett avtal för upprättandet av en byggnad med 54 vårdplatser för 124 miljoner kronor, på den tomt som byggherren råkar äga. Som jämförelse, i måndags gjorde Locum klart efter offentlig upphandling med en byggherre om att de ska upprätta 36 vårdplatser vid Löwenströmska till en total kostnad om 32 miljoner kronor. Inklusive projektledning, grund, personalrum, matsal, tillagningskök etc. Vi ställde frågan till den byggherren vad 54 vårdplatser hade kostat och svaret var ca 50 miljoner kronor.

Slutsumman indikerar alltså att Salems kommun skulle kunna spara upp till 75 miljoner kronor på att välja en annan placering för ett vårdboende (SÄBO) så att man kan genomföra upphandlingen genom offentlig upphandling, till den byggherre som kommer med det mest konkurrenskraftiga erbjudandet.

Vi yrkar därför å våra skattebetalares vägnar som alternativ 2, om fullmäktige inte väljer att sända återremiss som vi i första hand föreslår, på avslag för de tre olika och ekonomiskt sett mycket dyrbara avtalen för kommunen med Senectus Söderby Torg AB.

Vi yrkar dessutom avslag på detaljplaneförslaget, eftersom denna placering omöjliggör en för skattebetalarna mer ekonomiskt fördelaktig offentlig upphandling.