Trafikverket ger åter kommunen bakläxa

Trafikverket ger åter kommunen bakläxa

Av |2017-01-31T22:56:58+00:0027 maj, 2013|Nyheter|

Trafikverket skriver i sin remiss om detaljplanen för Rönninge Centrum: ”… kan konstatera att samrådshandlingarna i dess nuvarande form medger bebyggelse 25 meter ifrån närmaste spårmitt. Trafikverket vill återigen trycka på vikten av att detta avstånd istället blir 30 meter.” Det röda fältet i skissen ovan markerar de obligatoriska 30 meter som Trafikverket vill se som säkerhetsavstånd.

”Järnvägens funktion kan skadas negativt”

Remisserna om Salems kommuns detaljplaneförslag för Rönninge Centrum har kommit in. En av de tunga instanserna är Trafikverket. Dom har redan tidigare påpekat att den nya bebyggelsen ligger för nära järnvägen. Så här skriver de i sitt yttrande daterat 2013-04-29:

”Trafikverket har mottagit rubricerade plan för samråd och vill härmed framföra följande synpunkter. Planens syfte är att möjliggöra nya kvarter med 110-120 nya bostäder och butikslokaler i Rönninge centrum. Trafikverket yttrar sig som ansvarig för Västra stambanan.

Cykel- och infartsparkeringar

Det är mycket positivt att kommunen planerar för cykelparkeringar och infartsparkeringar i Rönninge centrum. Särskilt bra är att cykelparkeringarna ska få ett väderskyddande tak.

Avstånd till järnvägen

Trafikverket kan konstatera att samrådshandlingarna i dess nuvarande form medger bebyggelse 25 m ifrån närmaste spårmitt. Trafikverket vill återigen trycka på vikten av att detta avstånd istället blir 30 m. Om ny bebyggelse lokaliseras i nära anslutning till järnvägen kan järnvägens funktion skadas negativt. Det kan då bedömas som en skada på järnvägens riskintresse.

Buller och vibrationer

Trafikverket konstaterar att den planerade bebyggelsen i Rönninge centrum kommer att utsättas för mycket höga bullernivåer enligt bullerkartorna. Trafikverkets ståndpunkt är att riksdagens riktvärden ska gälla för de planerade bostäderna. Kommunen bör undersöka olika bullerdämpande möjligheter för planen för att uppnå en god boendemiljö i den planerade bostäderna.

Vibrationer från järnvägen nämns inte i planhandlingarna. Riktvärdet är 0,4 mm/s vägd RMS. Det vore lämpligt att genomföra en vibrationsmätning för att säkerställa att riktvärdet går att klara.

Trafikverket saknar i övrigt en samrådsredogörelse där det framgår hur kommunen förhåller sig till yttrandena i programskedet.”

Se här Trafikverkets kompletta remiss som PDF >>

Rönningepartiet han sedan länge försökt få de andra partierna att förstå att bygget helt enkelt inte får plats, inte ens med skohorn. Vi höll bland annat en informativ presentation med tydlig grafik i Kommunfullmäktige den 16 dec 2010.

Och det viktigaste är att avståndet mellan järnvägen och bostäder enligt Länsstyrelsen egentligen ska vara minst 50 meter – allt annat är kompromisser.

Läs mer >>