Om säkerheten i centrumförslaget

Om säkerheten i centrumförslaget

Av |2017-01-25T17:08:50+00:0012 april, 2012|Nyheter|

Hur sakkunniga ser på säkerheten i förslaget.

Clarion Sign hotel vid Norra Bantorget i Stockholm byggdes av säkerhetsskäl med en helt fönsterlös fasad mot bangården.

Om säkerheten i Rönninge centrum

I alla projekt där det finns säkerhetsrisker är det flera sakkunniga instanser som får chansen att säga sitt. I fallet med Rönninge centrum har förslaget gått på remiss till bland andra Trafikverket, Länsstyrelsen och Brandförsvaret. Rönningepartiet har haft ingående kontakter med alla. Vi sammanfattar här fakta:

Bakgrund

Salems kommun har en fantastisk fördel av att ha stambanan i samhället, men det betyder också att spåren går mitt igenom Rönninge centrum. Stambanan är ett riksintresse, det vill säga den har mycket hög prioritet eftersom banan berör hela riket. Förutom persontrafik med pendeltåg används stambanan till godstrafik, varav en del med farligt gods. Länsstyrelsen, Trafikverket och Brandförsvaret har lättfattliga, tydliga råd för tex kommuner när de ska planera sina samhällen. Dessa myndigheter har en samlad kunskap av vad som händer i hela Sverige, de arbetar för att minimera risker, och är alltid uppdaterade på ett sätt som den enskilda kommunen aldrig kan vara.

Salems tjänstemän och vissa politiker föreslår även i det senaste förslaget från den 26 mars 2012 att placera dragspelshuset endast 26m från stambanans spårmitt. Allt pekar på att det är för nära för bostadsbebyggelse.

Så här tycker myndigheterna rent allmänt:

Länsstyrelsen rekommenderar att placera ny bostadsbebyggelse 50 meter från ett järnvägsspårs närmsta räl. Parkeringar, kontor med mera kan placeras närmare, men aldrig närmare än 25m.

Ur Länsstyrelsens rapport "Riskhänsyn vid ny bebyggelse", sid 36

Länsstyrelsens förklaring till varför avstånden finns, sid 23 ur samma rapport

> > Länk till Länsstyrelsens rapport ”Riskhänsyn vid ny bebyggelse” (öppnas i nytt fönster)

Trafikverket vill ha en bebyggelsefri zon om 25m, plus 5m för räddningsaktioner, alltså minst 30m till någon som helst bebyggelse. Trafikverkets uppgift är också att bevaka banområdet för framtida snabbare tågtyper, eller kommande nya spår, och ser ogärna att området blir mindre. Tågtrafik kommer att bli ett allt viktigare transportsätt i framtiden.

Trafikverket prognosticerar en 20-procentig höjning av tågtrafiken fram till år 2020 och de fem godståg som i snitt passerar Rönninge varje vardagsdygn planeras samma år 2020 ha ökat till åtta.

Det faktum att banvallen genom Rönninge ligger högre än torget, samt byggnadernas placering vid en ytterkurva gör att risken vid en eventuell olycka fördjupas.

> > Länk till Trafikverkets yttrande (öppnas i nytt fönster)

Södertörns Brandförsvarsförbund, (SBFF) hänvisar till Länstyrelsens råd i sina yttranden, det vill säga 50m avstånd till bostäder.

> > Läs här PDF med yrkande från Södertörns brandförsvarsförbund om säkerhetsmarginal för farligt gods som transporteras på järnvägen. Läs även här PDF från Södertörns brandförsvarsförbund med utförlig rapport om de krav som ställs för byggnationer nära järnväg.

Ljud och bullerstörningar

Trafikverket och Länsstyrelsen övervakar bullerstörningar.

Dragspelshuset kommer kräva ett bullerplank längs med banvallen för att uppnå bullermålen. Planket kommer på grund av husets närhet till spåren tvingas byggas förhållandevis högt. Dessutom är ofta kraven sådana att byggnader måste ha fönsterlös fasad mot spåren (brandrisk, se bilden på Clarion Sign Hotel högst upp på sidan)

Var kan man bygga?

Som Rönninge Centrum nu är utformat kan man säga att Coop och ”snäckskalshuset” ligger bra till för bostadsändamål, man skulle teoretiskt kunna bygga bostäder ovanpå Coop. Med Salems förslag vill man placera bostäder så nära järnvägen som 26m.

Vad har Rönningepartiet gjort hittils?

Rönningepartiet gav sin syn till alla beslutande politiker i ett utförligt beskrivet anförande vid kommunfullmäktigemötet den 16 december 2010. Alla illustrationer på denna sida visades utförligt i en storbildspresentation. Vi ville att dessa fakta skulle tas på allvar för att kommunen återigen inte skulle gå in i en återvändsgränd för något som bara sedan blir en massa nödräddningar, kompromisser och bortkastade resurser. Kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén uppmanade då de andra KF-representanterna ”att inte lyssna på Rönningepartiets representant Mikael Israelson”

Vi fick visst gehör, men inte i tillräcklig omfattning för att kunna återremittera ärendet till tjänstemännen.

Kommunens möjligheter

Kommuner har ett starkt sk. planmonopol, dvs man gör vad man vill med sin mark.

Myndigheter kan tycka och rekommendera, men kommunen är slutligen den som bestämmer.

Efter upprepade påpekanden kan en myndighet förelägga kommunen att följa råd och regler.

Avstegsfall

Man kan i vissa sammanhang minska på avstånden, men måste då vara beredd att tvingas utforma byggnader på speciella sätt. Så här skriver Länsstyrelsen under avstegsfall i rapporten:

”I en del fall kan avsteg från rekommendationerna göras. För att bedöma om avsteg kan vara aktuellt görs en bedömning från fall till fall”

Sammanfattning

Fakta finns lättfattligt presenterade av våra svenska myndigheter.

Ett antal yttranden från dessa myndigheter har redan skickats till Salems kommun.

All samlad säkerhetserfarenhet från tunga myndigheter som Länsstyrelsen, Trafikverket och Brandförsvaret visar på att man inte bör bygga bostäder så nära stambanan som nu planeras i Rönninge centrum.

Det är för oss i Rönningepartiet helt obegripligt att vissa politiker väljer att åsidosätta detta.