Rönningepartiets remissvar om Rönninge centrumförslag

Rönningepartiets remissvar om Rönninge centrumförslag

Av |2017-01-25T17:05:00+00:0025 mars, 2011|Vår politik|

Vårt remissvar om förslaget för Rönninge Centrum:

•• Rönningepartiets vision

Vi vill skapa ett Rönninge centrum med småstadskaraktär.

Ett centrum med bra bostäder, nära pendeltåg och bussar.

Ett centrum med dagligvaruhandel och ett varierat utbud av butiker och företag. En naturlig samlingsplats som är trevlig och lättillgänglig för kommunens invånare.

Rönningepartiet anser inte att liggande förslag stämmer överens med partiets vision om hur vår kommun skall vara och utvecklas. Vi är också övertygade om att majoriteten av invånarna i Rönninge/Salem inte heller tycker att detta är ett bra förslag. Detta visade sig inte minst då invånarna under Rönninge julmarknad fick chansen att uttrycka sin åsikt. 456 röstade mot och 72 för byggande av höghus i Rönninge centrum.

Det bör påpekas att dokumentationen som ligger till grund för centrumförslaget är otydlig och svåröverskådlig och i vissa fall direkt missledande. Byggnadernas höjd och storlek är otydlig eftersom den divergerar i bild och skrift. Det framgår inte heller var bostäder samt butikslokaler skall vara. Det finns inte heller någonting skrivet om byggnadernas estetiska utformning och stil.

•• Tornhuset

Tornhuset, ett 10 våningars höghus. Huset som blir mer än 30 m högt kommer att ses från stora delar av Rönninge. Det kommer att skapa ett helt annat intryck av Rönninge än den småstadskaraktär som Rönningepartiet eftersträvar. Det kommer dessutom att ge skugga och skapa en mörk och kall känsla på torget.

Vi anser helt enkelt att Tornhuset inte alls passar in i Rönninge centrum.

•• Dragspelshuset

Det 5 våningar höga huset som sitter ihop med tornhuset blir högre än nuvarande hus i centrum, och denna byggnadslänga kommer att sträcka sig från pendeltågsuppgången till bortanför ingången till Konsum. I och med att husen är så höga och långa stängs södersolen ute från torget. Därmed finns en stor risk att torget kommer att känns mörkt och instängt.

•• Kv. Barnhagen med inbyggd gård

Detta kvarter tar onödigt mycket mark i anspråk för att skapa en innergård när det finns ett grönområde mot Flaten som kan nyttjas. Bättre då att dra in huskropparna något och göra bredare trottoarer. Det borde gå att hitta en alternativ lösning som tar mindre mark i anspråk för att frigöra yta till parkeringsplatser.

Här indikeras även att husen kommer att ha 4 våningar. Detta bör anpassas så att det inte sticker ut från n ärliggande bebyggelse.

•• Busstorgskvarteret

Ombyggnad av busstorget och de tänkta byggnaderna i 2-3 våningar ligger i linje med Rönningepartiets vision av Rönninge Centrum. Dock måste bullerhänsyn tas till såväl de nya bostäderna som de gamla rakt norr om planområdet. Om man överhuvud taget kan bygga bostäder här av buller- och säkerhetsskäl är en annan fråga.

•• Parkering

Den föreslagna utbyggnaden tar stor yta av den potentiella marken i centrum. Detta påverkar då möjligheterna att göra tillräckligt med parkeringsplats för boende och dess besökare samt för invånarna som skall handla i centrum.

Nybyggda lägenheter kommer att behöva boendeparkering i centrum, likaså kommer tillkommande butiker behöva parkering till personal och kunder. Enligt den uträkning som gjorts finns det möjlighet att göra 240 parkeringsplatser norr om järnvägen, varav 40 för korttidsparkering. Man skall då vara medveten om att parkeringen behöver göras i 2 plan för att kunna nå upp i den storleken.

Om vi uppfattat saken korrekt skall alltså dessa 40 korttidsplatser räcka till alla besökare till de 115 lägenheterna, butikernas och företagarnas kunder. Dessutom är besökare till Skönviksgården och Berga bollplan idag hänvisade till denna parkering. Förutom det kommer det att byggas ett stort antal villor i nyligen lagda eller nära förestående detaljplaner i Södra Rönninge. Vi bedömer inte heller att föreslagen cykelparkering kommer att räcka till.

Vi tror oss kunna konstatera att ett 2-plans parkeringshus inte är särskilt estetiskt samt att det inte kommer att vara lätt att parkera för dem som vill handla i centrum, spela fotboll på Berga bollplan eller gå till Villa Skönvik eller hälsa på anhöriga på Skönviksgården.

•• Handel

Blir det inte lätt, trevligt och bekvämt att komma till Rönninge Centrum kommer kunderna att välja att handla någon annanstans. Då finns stor risk att butikerna tappar kunder och lönsamhet och invånarnas närservice blir på sikt sämre.

•• Stambanans inverkan på stationssamhället Rönninge

Riksintresset stambanan är en flera hundra år gammal förutsättning för Rönninges utveckling. I och med att banan är ett riksintresse prioriteras den högre eftersom hela riket har intresse i den, nu och i framtiden. Därför är det underligt att centrumförslaget verkar vilja nagga stambanan i kanten. Det krävs inte mycket sökande för att se att Trafikverket vill ha en bebyggelsefri zon om 30 m från spårmitt (på närmaste spårpar) för att säkerställa stambanans framtida utvecklingsmöjligheter vad gäller t.ex. hastigheter och säkerhet.

När Rönningepartiet uppskattar avståndet till bebyggelsen, som dessutom är bostäder och inte som Trafikverket förespråkar byggnader för handel och kontor, är det bara drygt 20 m.

•• Säkerhet

Vi ser ingen anledning för Salems kommun att försöka kringgå de rekommendationer som kompetenta myndigheter, t.ex. Länsstyrelsen och Trafikverket har satt upp.

Eftersom stambanan används för transporter av farligt gods måste man ta hänsyn till detta. Husens placering nära stambanan kommer tvinga fram speciella, kostsamma, lösningar.

Från brandsäkerhetssynpunkt kommer förmodligen fönsterlösa fasader, icke öppningsbara fönster och dylikt att föreslås. Vi tycker inte att det är bra lösningar för bostäder.

•• Boendekvalitet

Att bygga höga byggnader på södra sidan om ett torg medför på norra delen av halvklotet att man får skugga på torget. Vi nordbor behöver varje uns ljus vi kan få, och då speciellt under de mörka månaderna. De skuggstudier som presenterats är gjorda på höst- samt vårdagjämningen men det är framförallt tidsperioden däremellan, höst-vinter-vår, som vi behöver allt ljus vi kan få och under den perioden kommer skuggorna från husen bli betydligt mer utbredda. Att aktivt planera för ett ljust och trevligt centrum känns självklart, och placeringen av Tornhuset och dragspelshuset går stick i stäv med detta.

•• Buller

Vi ser positivt på att en bullerutredning påbörjats, men är frågande varför man använt indata baserad på dagens trafikflöden istället för att använda prognosticerad data för de flöden som kommer att gälla i framtiden? Åtminstone c:a 20 år fram i tiden borde man kunna ha en översikt om. Man vet redan att pendeltågstrafiken kommer att ökas till 10-minuterstrafik när Citybanan är färdig 2017, och att de 5 vardagsgodståg som trafikerar stambanan 2010 kommer öka till åtminstone 8 tåg år 2020. Och den planerade bebyggelseutvecklingen i södra och sydvästra Rönninge kommer generera ytterligare biltrafik som långtifrån blir försumbar.

Stomljud från både biltrafik men främst från stambanan via den gamla sjöbottnen under planområdet är något man måste utreda noga.

Av det presenterade materialet att döma synes den enda rimliga möjligheten att möta bullerkraven vara att bygga ett bullerplank, eventuellt kombinerat med urspårningsskydd, längs större delen av den existerande perrongen samt nästan fram till Sandbäcksporten västerut.

•• Summering

Vi ser ur många olika perspektiv att förslaget som helhet inte håller. Rönningepartiet vill att ett förnyat förslag tas fram där förutsättningar, samt en visionsbeskrivning om vilket centrum vi vill skapa, tas in på ett tidigare stadium. Detta bör ligga till grund för hur arkitekterna utformar förslaget. Vi anser att mycket av nuvarande förslags svaghet till stor del ligger i de ytterst bristfälliga planeringsförutsättningarna från 2008.

Vi tycker det är anmärkningsvärt att all denna information, som finns enkelt att tillgå, och dessutom delgavs alla politiker i den 28 minuter korta presentationen som Rönningepartiet höll i kommunfullmäktige den 16 december 2010, inte tagits in i planarbetet ännu när man arbetat med planförslaget i mer än tre år.

För att ge invånarna en möjlighet att tycka till bör en 3D-version av hela centrum tas fram, samt skisser med den estetiska utformning av byggnaderna som man har tänkt sig. Vi tycker oss kunna se att det liggande förslaget kommer att skapa ett centrum med höga byggnader och mörka torg, där det dessutom kommer att vara svårt att parkera.

Rönningepartiet anser att vi måste vårda och utveckla den unika känsla som finns i Rönninge och som gjort att vi har flyttat hit. Därför tycker vi att det skall tas fram ett förslag med småstadskaraktär och en fungerande infrastruktur för Rönninge centrum.

 

Detta är de viktigaste anledningarna till varför Rönningepartiet vill ha ett förbättrat förslag:

•• Trafikverkets krav av 30 meter helt bebyggelsefritt närmast stambanan

•• Länsstyrelsens rekommendation om 50 m till bostadsbebyggelse

•• Höghus hör helt enkelt inte hemma i Rönninge centrum

•• Skuggläget vintertid

•• Buller från järnväg/biltrafik

•• Brandsäkerheten och följder därav

•• Närheten till riksintresset stambanan

•• Behovet av bullerplank inte redovisat över huvud taget

•• Direkt felvisande skisser har skickats ut till samtliga hushåll i kommunen

•• En mycket stor del av invånarna vill inte ha denna miljö

 

Rönningepartiet

Rönninge 25 mars 2011