Rönningepartiets krav i fullmäktige 16 dec 2010

Rönningepartiets krav i fullmäktige 16 dec 2010

Av |2017-01-25T18:18:45+00:0016 december, 2010|Vår politik|

Rönningepartiet ägnade en 28 minuter lång presentation i kommunfullmäktige 16 december 2010 i syfte att försöka tydliggöra alla brister i förslaget till nya Rönninge Centrum och med yrkande om återremiss för att ta fram ett fjärde, bättre förankrat förslag där alla frågetecken skulle vara utredda från början.

Krav på återremiss av centrumförslaget

Rönningepartiet yrkade i Kommunfullmäktige den 16 december 2010 på återremiss av förslaget till Rönninge Centrum. Som bakgrund redogjordes en lång rad sakskäl. Mp och V gick på samma linje. M, S, Fp och Kd var för hela centrumförslaget med höghus. C var för hela förslaget, men ville ta bort höghuset.

•• Agenda

Småstad eller höghus

fel från början

vad detta ledde till

dålig förankring hos invånarna

dagens opinion

gör ett 4:e förslag

vad är viktigast?

yrkande om återremittering

•• Fel från början

Planeringsförutsättningar för parallella arkitektuppdrag om Rönninge centrum.

1. Parkeringsfrågan, infartsparkering hänvisas till den nya p-anläggningen vid Garnuddsvägen

2. Motiv för eventuella parkeringsdäck.

3. Kan ett p-däck påbyggas med bostäder eller kontor?

4. Kommunen eftersträvar en omgestaltning av Konsumhuset, eventuellt påbyggnad av bostäder, för att åstadkomma en vackrare gestaltning av byggnaden?

5. Bussterminalen och SL bör kontaktas för ev omdisponering till ett mer effektivt utnyttjande av marken vid bussterminalen och parkeringen.

6. Kommunen (VA-verket) har behov av en ny pumpstation i centrum.

7. Vattenfall kan behöva en ny transformatorstation genom en utökad E-tomt i centrum.

8. Välkomnande skylt till Rönninge centrum från Salemsvägen och pendeltågsstationen.

9. 75-100 lägenheter bostäder, varav en andel seniorbostäder, och en viss andel små hyresrätter. Bostadshusen utformas med en tilltalande gestaltning ett exempel kan vara en anknytning till det tidiga 1900-talets bebyggelsekaraktär. Bostäder vid strandzonen, vilket endast gäller en fastighet Uttringe 1:322, ska utformas i högst 2 våningar.

10. Två alternativ redovisas ett med fastigheten Uttringe 1:322 och ett utan.

11. Hänsyn till buller från järnväg och Dånviksvägen

12. Hänsyn till farliga godstransporter på järnvägen och risker med det.

13. Grundläggningsförhållanden.

14. Bortsprängning av berget i korsningen Stationsvägen – Dånviksvägen, för att förbättra sikten.

/CO 2008-02-19

 

•• Vad detta ledde till?

Kommunens dokument var styrande på fel sätt och ledde till 3 förslag som var snarlika. Inget är särskilt bra och stämmer inte med det som är Rönninges karaktär – därför stort folkligt motstånd.

 

•• Dålig förankring

I webbenkäten från 2008 ger 83 röstande sitt omdöme avseende förslagen. 83 svar är 5,5 promille av befolkningen.

 

•• Opinionsundersökning under julmarknaden 11 dec 2010

Hela 528 valde att rösta.

86 procent sa nej till höghusförslaget.

14 procent sa ja till höghusförslaget.

 

•• Skapa ett 4: e förslag

Varför återremiss?

Förslaget saknar förankring hos invånarna i Rönninge.

Förslaget stämmer inte överens med innevånarnas bild av hur Rönninge C skall utvecklas. Höghus passar inte in i Rönninge.

Parkeringsfrågan är inte löst.

Finns plats i förskola och skolor till nya invånare?

Ta ett större grepp om centrumfrågan och inkludera ett större område för detaljplanering.

Planområdet för Centrum bör innefatta hela perrongen med angränsande mark för att möjliggöra en sekundär uppgång

Säkerställ / se till att

Skapa ett alternativ med småstadskaraktär

Ge invånarna en seriös chans att titta på alternativa förslag.

Gå vidare med ett förslag som majoriteten av invånarna vill ha.

”Hela centrum” får en plan som fungerar och som stödjer Rönningebornas vision om hur centrum skall utvecklas.

Parkeringsfrågan löses från början.

 

•• Vad är viktigast?

Maximera antal lägenheter!

Prestigen

eller

Skapa ett fungerande centrum som har förankring hos merparten av Salems invånare.

 

•• Men det var en sak till…

•• Länsstyrelsen

Observationsområdet 150m

50 meter till bostäder

30 meter byggnadsfritt (25+5 meter)

30-50m – tät och stabil kontorsbebyggelse

Vallar mot brandfarlig vätska och avåkningar

Ej fönster mot stambanan

Stambanan är ett riksintresse

Framtid? Trafikverket – snabbare tåg, fler spår?

LST är stödjande initialt, sedan granskande, sedan styrande

I slutändan är det en kommuns ansvar var man lägger ribban

 

•• Brandförsvaret

23m stegbil – tornet för högt för stegutrymning

Brand o röksäkert trapphus med slussfunktioner, dubbla dörrar, klass TR2

Fönster måste klara brand i en timme utan spridning

Sprinkler

 

•• Återremiss YRKANDE

Rönningepartiet yrkar på att ärende 65 om Rönninge Centrum återremitteras till beredningen med anledning av vad som idag presenterats.